Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden van Wegener Stahlservice KG in Ahaus

Uitsluitend onze algemene voorwaarden zijn geldig. Tegen onze algemene voorwaarden ingaande of van deze afwijkende voorwaarden van onze contractpartners worden niet door ons erkend, tenzij we uitdrukkelijk hebben ingestemd met de geldigheid.

1. Afsluiting

Al onze offertes zijn vrijblijvend en niet-bindend. Contracten zijn pas afgesloten als ze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Deze algemene voorwaarden zijn altijd bindend voor de besteller, en niet zijn eigen voorwaarden.

2. Omvang en levering

Voor schades die voortkomen uit een overschrijding van een levertermijn, zijn wij, om welke rede de levertermijn ook is overschreden, niet aansprakelijk. Tekeningen, kostenoffertes en overige aan de besteller doorgegeven documenten blijven ons eigendom. Ons auteursrecht daarop blijft in elk geval bestaan en gaat ook met levering van de goederen niet over op de besteller. Omstandigheden die de productie, levering en montage van verkochte goederen onmogelijk maken, gevallen van overmacht en bedrijfsstoringen ontbinden ons van lever- en montageplicht, zonder dat daaruit eventuele aanspraken ontstaan voor de besteller. De besteller garandeert dat de door hem doorgegeven productiedocumenten geen inbreuk plegen op de beschermde rechten van derden. Als we door derden verantwoordelijk worden gesteld vanwege de inbreuk op deze beschermde rechten, stelt de besteller zich verplicht ons schadeloos te stellen voor deze aanspraken inclusief de proceskosten en overige gemaakte kosten. Wezenlijke verslechtering in de vermogenspositie van de besteller na afsluiting van het contract, geeft ons het recht om ons op elk moment terug te trekken uit het contract, evenals achterstanden van de besteller uit eerdere transacties. In dit geval worden ook nog niet verlopen vorderingen uit eerdere transacties onmiddellijk betaalbaar. Als de besteller de aan hem verzonden of aangeboden goederen niet afneemt, kunnen we zonder opzeggingstermijn uit het contract terugtreden. De besteller is ons dan een schadevergoeding verplicht, en wel minstens in een hoogte van 15% van de overeengekomen prijs waarbij tot deze hoogte een schadebewijs van ons niet vereist is. De schadevergoedingsaanspraak kan echter hoger of lager worden ingesteld, als wij een hogere schade of onze contractpartner een lagere schade bewijst.

3. Verzending en reclamaties

De verzending vindt, zodra niet uitdrukkelijk, schriftelijk anders overeengekomen, steeds op de gunstigste manier van transporteren plaats, en wel in alle gevallen voor gevaar van de besteller, ook bij vrachtvrije levering. Een transportverzekering vindt alleen bij uitdrukkelijke, schriftelijke overeenkomst plaats, waarbij de kosten extra door de besteller worden gedragen. De aansprakelijkheid gaat uiterlijk bij de verzending van de goederen over op de besteller, bij vertraging van de verzending door gedrag van de besteller op moment van gereedheid voor verzending. Alle informatie over geschiktheid, DIN-normen, verwerking en toepassing van onze producten, technische adviezen en overige informatie vindt plaats naar onze beste kennis, maar stellen de besteller niet vrij van eigen controles, proeven in het bijzonder mechanische en chemische analyses. De besteller moet de geleverde goederen - voor zover mogelijk ook door een proefverwerking - bij ontvangst onmiddellijk onderzoeken op gebreken betreffende de geschiktheid en gebruiksdoeleinden, anders gelden de goederen als goedgekeurd. Gebreken moeten schriftelijk worden gemeld, en zogenaamde 'zichtbare gebreken' binnen twee weken na ontvangst van de goederen door de besteller resp. bij montages na een voltooiingsrapport, zogenaamde 'verborgen gebreken' binnen een week na ontdekking van het gebrek. Niet binnen de termijn en in de juiste vorm ingediende reclamaties worden niet in acht genomen. De aansprakelijkheid voor zogenaamde 'verborgen gebreken' is na afloop van een periode die overeenkomst de duur van de geldende verjaringstermijn van de wettelijke aansprakelijkheidsvereisten, uitgesloten; de periode begint zonder rekening te houden met de kennis of grove nalatige onkunde van de besteller van zijn aanspraak met ontvangst van de goederen door de besteller resp. bij montages met ontvangst van het voltooiingsrapport. Gerechtigde reclamaties verplichten ons uitsluitend tot reparatie of vervangende levering naar ons inzicht. Bij het mislukken van de latere nakoming is de besteller naar keuze gerechtigd tot een korting of terugtreding uit het contract. Verdere aanspraken van de besteller, in het bijzonder aansprakelijkheid voor vervolgschades, zijn uitgesloten. Als het bij de door ons uitgevoerde dienst om een bouwdienst gaat, is bij het mislukken van de latere nakoming ook het terugtredingsrecht van de besteller uitgesloten. Door ons niet erkende reclamaties geven de besteller niet het recht tot inhouding van een prestatie die de besteller ons uit een andere juridische verbintenis dan die waarin de besteller de reclamatie aangeeft, zoals een eerdere of latere transactie van een lopende zakelijke verbinding, schuldig is. Dit geldt niet indien wij volgens dwingende wettelijke voorschriften aansprakelijk zijn wegens opzet of grove nalatigheid. Aanspraken van gebruikers en/of verbruikers uit de productaansprakelijkheidswet blijven hierdoor onberoerd.

4. Eigendomsvoorbehoud

De door ons geleverde goederen blijven tot betaling van al onze vorderingen tegen de besteller, uit eender welke rechtsgrond, onze eigendommen. Bij een lopende factuur geldt het voorbehouden eigendom als borg van onze saldovordering. Be- en verwerking door de besteller of derden vindt voor ons plaats onder uitsluiting van de eigendomsverkrijging volgens § 950 BGB, zonder dat daaruit voor ons een verplichting ontstaat. Bij vermenging met andere, niet aan ons toebehorende goederen door de besteller of eigenaar verkrijgen we het mede-eigendom aan het mengproduct in de verhouding van de waarde van het door ons geleverde goed tot de waarden van de andere gemengde goederen op het moment van de menging. Eventuele kosten of overige uit de vermenging of in samenhang daarmee ontstane verplichtingen komen niet voor onze lasten. Ze verminderen ook niet ons mede-eigendomsaandeel. Een vervreemding van de voorbehoudsgoederen mag uitsluitend in de gewone gang van zaken van de besteller plaatsvinden. Deze is niet meer toegestaan als de besteller in insolventie verkeert, ook als een insolventieprocedure nog niet is aangevraagd of geopend. Vorderingen van de besteller uit de verdere vervreemding van de door ons geleverde goederen, in welke staat ook, worden reeds nu aan ons overgedragen in de hoogte van de waarde van het vervreemde voorbehoudsgoed resp. de waarde van ons mede-eigendomsaandeel aan een mengproduct op moment van de verdere vervreemding, echter minstens in de hoogte van de factuurwaarde, ter borging van onze vorderingen tegen de besteller, bij lopende factuur van onze saldovordering. De besteller moet deze overdracht op ons verlangen aangeven aan zijn afnemer met als doel directe betaling aan ons. De besteller is niet gerechtigd andere cessies, in het bijzonder mantel- en globale cessies, uit te voeren waardoor de aan ons vooruit afgestane vorderingen geheel of gedeeltelijk worden omvat. Als de waarde van de voor ons bestaande waarborgen onze vorderingen in totaal meer dan 20% overstijgen, zijn wij op aanvraag van de afnemer ter vrijgave van waarborgen naar onze keuze verplicht. De besteller is verplicht ons een verpanding of andere beperking van de voorbehoudsgoederen of onze aanspraken uit voorafdragingen door derden onmiddellijk aan te geven. Hij moet op zijn kosten alle spoedmaatregelen uitvoeren die vereist zijn voor het waarborgen van onze rechten. De besteller is gerechtigd en verplicht vorderingen uit een verdere ontvreemding van voorbehoudsgoederen voor ons in te nemen, indien door ons in uitzonderingsgeval geen tegengestelde aanwijzing wordt gegeven. Binnenkomende gelden moet de besteller gescheiden van overige eigen of vreemde gelden voor ons verwerken en onmiddellijk aan ons overdragen. In geval van een insolventieprocedure over zijn vermogen erkent de besteller nu reeds onze uitzondering- of vervangende uitzonderingsaanspraken.

5. Bemonsterings- en testcerticaten

Materiaal wordt alleen bemonsterd en/of bezichtigd als de betreffende werkstofnormen een bemonstering of bezichtiging voorzien en als dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Als de besteller materiaal van een kwaliteitsgraad bestelt waarvoor dwingend monsterafnames zijn voorgeschreven, dan worden, tenzij anders overeengekomen, de controles bij de levering zelf door de fabrikant uitgevoerd en leveren we een fabrieksbemonsteringscertificaat. De bemonsteringen en bezichtigingen vinden in alle gevallen in het magazijn plaats, onmiddellijk na melding van de gereedheid voor monsterafname. De persoonlijke kosten van de expert worden gedragen door de besteller. Als hij de bemonstering of bezichtiging nalaat, hij deze onbillijk vertraagt of hij ervan afziet, zijn wij gerechtigd het materiaal zonder monsterafname te verzenden of op kosten en voor risico van de besteller op te slaan.

6. Betalingsvoorwaarden

Onze factuur zijn onmiddellijk, contante koop te betalen. Kortingen kunnen vanwege onze scherpe berekeningen niet worden afgetrokken. Voor zowel wij wissels en cheques aannemen, gelden deze tot inlevering tegen contacten uitsluitend als voorlopige dekking. Alle door hun aanname ontstane kosten komen voor lasten van de besteller. Bij betalingsachterstand van de besteller of bij weigeringen van een wissel of cheque worden ook al onze, nog niet vervallen vorderingen tegen u onmiddellijk betaalbaar. BIj betalingsachterstand wordt rente ter hoogte van acht procentpunt over de basisrente berekend. De bestelling is niet gerechtigd tot het uitvoeren van een inhoudingsrecht, als deze op een andere rechtelijke relatie teruggaat dan diegene waarin een vergoedingsaanspraak tegen ons bestaat, zoals een eerdere of latere transactie van een lopende zakelijke verbintenis.

7. Kredietrisico

De vergoeding wordt in volledige hoogte onmiddellijk betaalbaar als:

  1. Bedenkingen tegen de kredietwaardigheid van de besteller gegrond lijken (bijv. ongunstige kredietregistratie, insolventie, surseance van betaling, moratoriumaanvraag, schikking of faillietverklaring),
  2. De besteller wezenlijke activa, in het bijzonder uitstaande gelden of goederen, aan derde crediteuren verpand of als borg overdraagt,
  3. Tegen de besteller vanuit derde crediteuren executiemaatregelen worden ingesteld.

8. Leveringsvoorwaarden van onze toeleveranciers

Verdere leveringsvoorwaarden van onze toeleveranciers zijn eveneens bindend voor de besteller.

9. Plaats van uitvoering en bevoegde rechtbank

Plaats van uitvoering en bevoegde rechtbank, ook voor rechtsvorderingen in het oorkondenproces, is Ahaus. We zijn echter gerechtigd de besteller aan te klagen bij zijn algemene bevoegde rechtbank. Deze overeenkomst geldt eveneens voor en tegen derden die, om welke rechtsgrond ook, voor de verplichtingen van de besteller tegenover ons aansprakelijk zijn.

10. Speciale regelingen voor werk- resp. werkleveringscontracten

Op werk- resp. werkleveringscontracten zijn die hier gedeponeerde algemene voorwaarden van overeenkomstige toepassing. Daarnaast wordt overeengekomen dat de besteller ervoor verantwoordelijk is dat de door hem voor bewerking overgedragen materialen overeenkomen met zijn informatie inzake hun eigenschappen. Als bij de bewerking van het door de besteller overgedragen materiaal, vanwege niet probleemloze informatie bij de bewerking door het bedrijf van deze schade ontstaat, is de besteller verplicht tot volledige schadevergoeding tegenover het bedrijf.

11. Vrijwaringsclausule

Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden van Wegener Stahlservice KG nietig of onwerkzaam zijn, wordt daardoor de werkzaamheid van de overige bepalingen niet geraakt. De nietige of onwerkzame bepaling moet worden vervangen door een bepaling die overeenkomt met het economisch gewenste. Hetzelfde geldt bij leemtes die aanvulling vereisen.

 

Versie: januari 2012