Privacyverklaring.

§ 1 Algemeen
Uw persoonsgegevens (bijv. aanspreekvorm, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) worden door ons uitsluitend volgens de bepalingen van het Duitse privacyrecht en het privacyrecht van de Europese Unie (EU) verwerkt. De onderstaande voorschriften informeren u naast de verwerkingsdoeleinden, ontvangers, rechtsgronden, opslagtermijnen ook over uw rechten en de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Deze privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op onze websites. Indien u via links op onze pagina's naar andere pagina's wordt doorgeleid, kunt u daar informatie krijgen over hoe wordt omgegaan met uw gegevens.

§ 2 Contact opnemen
(1) Verwerkingsdoel

Uw persoonsgegevens die u ons per e-mail, contactformulier enz. ter beschikking stelt, verwerken wij voor het beantwoorden en uitvoeren van uw aanvragen. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens aan ons door te geven. Maar zonder het aangeven van uw e-mailadres, kunnen we u ook niet per e-mail antwoorden.

(2) Rechtsgronden

a) Indien u ons uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw gegevens, is art. 6 lid 1a) AVG de rechtsgrond voor deze verwerking.

b) Indien we uw gegevens verwerken voor het uitvoeren van maatregelen vóór afsluiting van een contract, is art. 6 lid 1b) AVG de rechtsgrond.

c) In alle andere gevallen (in het bijzonder bij gebruik van een contactformulier) is art. 6 lid 1f) AVG de rechtsgrond.

RECHT VAN BEZWAAR: U heeft het recht de gegevensverwerking die op basis van art. 6 lid 1 f) AVG plaatsvindt en niet dient voor direct marketing om redenen, die uit uw bijzondere omstandigheden voortkomen, op elk moment te herroepen.

In geval van direct marketing kunt u zonder opgaaf van reden op de verwerking elk moment herroepen.

(3) Gegrond belang

Ons gegronde belang aan de verwerking bestaat erin met u op een snelle manier te communiceren en uw aanvragen tegen lage kosten te beantwoorden. Indien u ons uw adres doorgeeft, behouden we ons het recht voor deze te gebruiken voor direct marketing via de post. Uw belang aan de gegevensbescherming kunt u waarborgen door voorzichtig te zijn met het doorgeven van gegevens (bijv. gebruik van een synoniem).

(4) Ontvangerscategorieën

Hostingaanbieder, verzendservice bij direct marketing

(5) Opslagduur

Uw gegevens worden gewist als uit de omstandigheden is af te leiden dat uw aanvraag, resp. de betreffende zaak afsluitend is opgelost.

Indien er echter een contract wordt afgesloten, worden de volgens het handels- en belastingrecht vereiste gegevens door ons voor de wettelijk bepaalde periodes bewaard, dus regelmatig tien jaar (zie § 257 HGB, § 147 AO).

(6) Recht van bezwaar

U heeft in geval van verwerking op basis van uw toestemming, het recht uw toestemming op elk moment te herroepen.

§ 3 Webanalyse met Google Analytics
(1) Verwerkingsdoel

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ('Google'). Google Analytics gebruikt zgn. 'Cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waardoor het mogelijk is uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website, worden over het algemeen overgedragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In geval van activering van IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter vooraf ingekort binnen een lidstaat van de Europese Unie of in een ander land dat partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen aan een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten samen te stellen over de websiteactiviteiten en om verdere met het gebruik van de website en het internet verbonden services uit te voeren voor de website-exploitant.

(2) Rechtsgrond

Rechtsgrond voor deze verwerking is art. 6 lid 1a AVG.

(3) Ontvangerscategorieën

Google en dienst partnerbedrijven.

(4) Overdracht naar een derde land

Google Ireland Limited is een aan Google LLC verbonden onderneming. Google LLC is gevestigd in de VS (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043).

(5) Opslagduur

Onbegrensd

(6) RECHT VAN BEZWAAR

U kunt de opslag van cookies voorkomen door een betreffende instelling in uw browsersoftware; we wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in volledige omvang kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie verzamelde en met uw gebruik van de website samenhangende gegevens (incl. uw IP-adres) aan google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de via de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren: opt-out.

U kunt de registratie ook voorkomen door het instellen van een opt-out-cookie. Als u de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoeken van deze website wilt voorkomen, klikt u hier op Google Analytics deactiveren.

§ 4 Informatie over cookies
(1) Verwerkingsdoel

Op deze website worden technisch noodzakelijke cookies gebruikt. Het gaat daarbij om kleine tekstbestanden die op of door uw internetbrowser op uw computersysteem worden opgeslagen.

(2) Rechtsgrond

Rechtsgrond voor deze verwerking is art. 6 lid 1 f) AVG.

(3) Gegrond belang

Ons gegronde belang is de goede werking van onze website. De door technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruiksgegevens worden niet gebruikt voor het maken van gebruikersprofielen. Daardoor wordt uw belang in de gegevensbescherming gewaarborgd.

(4) Opslagduur

De technisch noodzakelijke cookies worden in de regel verwijderd bij het sluiten van de browser. Langdurig opgeslagen cookies hebben een verschillende levensduur van een aantal minuten tot meerdere jaren.

(5) RECHT VAN BEZWAAR

Indien u niet wilt dat deze cookies worden opgeslagen, deactiveert u het aannemen van deze cookies in uw internetbrowser. Dit kan echter leiden tot een functiebeperking van onze website. Langdurig opgeslagen cookies kunt u eveneens op elk moment via uw browser verwijderen.

§ 5 Uw rechten als betrokkene
Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u betrokkene in de zin van de AVG en heeft u de volgend rechten tegenover ons als verantwoordelijken:

1. Recht op inzage

U kunt in het kader van art. 15 AVG inzage vragen in de door ons over u verwerkte persoonsgegevens.

2. Recht op rectificatie

Indien de u betreffende informatie niet (meer) correct is, kunt u volgens art. 16 AVG een rectificatie verlangen. Indien uw gegevens onvolledig zijn, kunt u om een aanvulling vragen.

3. Recht op gegevenswissing

U kunt onder de voorwaarden van art. 17 AVG vragen om het wissen van uw persoonsgegevens.

4. Recht op beperking van de verwerking

U heeft in het kader van de voorschriften van art. 18 AVG het recht om een beperking te verlangen van de verwerking van de u betreffende gegevens.

5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft volgens art. 20 AVG het recht de u betreffende persoonsgegevens die u aan ons heeft doorgegeven, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen of te verlangen dat deze worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

6. Recht op intrekking van de gegevensrechtelijke toestemmingsverklaring

U heeft volgens art. 7 lid 3 AVG het recht uw toestemmingsverklaring voor de verwerking van uw gegevens op elk moment in te trekken. Dit laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

7. Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als u van mening bent dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens inbreuk pleegt op de AVG, heeft u volgens art. 77 AVG het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (in het bijzonder in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plek van de beweerde inbreuk).

Neem ook uw recht van bezwaar volgens art. 21 AVG in acht:

a) Algemeen: gegrond bezwaar nodig

Als de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens plaatsvindt

- ter waarborging van ons overwegende gerechtigde belang (rechtsgrond volgens art. 6 lid 1 f) SVG) of

- in het openbare belang (rechtsgrond volgens art. 6 lis 1 e) AVG),

heeft u het recht op elk moment om redenen die voortkomen uit uw bijzondere omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking; dit geldt ook voor een op de bepalingen van de AVG gestoelde profilering.

In geval van bezwaar verwerken we de u betreffende persoonsgegevens niet meer, tenzij wij dwingend te beschermen redenen voor de verwerking kunnen bewijzen die uw belangen, rechten en vrijheden overstijgen, of de verwerking dient voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

b) Speciaal geval direct marketing: eenvoudig bezwaar is voldoende

Als de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, heeft u het recht op elk moment en zonder opgaaf van reden bezwaar te maken tegen deze verwerking; dit geldt ook voor profilering voor zover dit verbonden is aan dergelijke direct marketing.

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden, zullen we de u betreffende persoonsgegevens niet meer voor dit doel verwerken.

 

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking:
Wegener Stahlservice KG
Averesch 58
48683 Ahaus - Duitsland
Telefoon: +49 2561 93400
Info@wegener-stahlservice.de

Contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:
Averesch 58
48683 Ahaus - Duitsland
(_____)

Dit document is opgesteld en wordt bijgewerkt met de technologie van janolaw AG.